Giáo dục qua góc nhìn biếm họa (phần 3)

Giáo dục qua góc nhìn biếm họa (phần 3)
Giảm tải cho học sinh bằng cách cắt bớt sách giáo khoa, giáo dục nặng học phí và nặng thành tích... dưới mắt họa sĩ biếm.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-18-7831-14068031

Giảm tải.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-19-7543-14068031

Đúng là ăn học.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-20-4918-14068031

Kỳ thì diễn ra nghiêm túc.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-21-7602-14068031

Học phí.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-22-2018-14068031

Bằng cấp.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-23-8026-14068031

Cỡ nào cũng nhận.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-24-7078-14068031

Nguồn tin: vnexpress.net